Stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva (Slika 1), kao gost mađarskog vodnogospodarskog poduzeća iz Györa, obišla 8.-10. lipnja 2006. godine, područja uz Dunav na potezu od granice s Austrijom do Budimpešte. Tom prigodom u prvom je planu bila vodnogospodarska problematika revitalizacije riječnih rukavaca na području Mosony Dunav, njihova zaštita i korištenje u turističke i rekreacijske svrhe. Posjet Muzeju Dunava – središnjem mađarskom vodnogospodarskom muzeju u Esztergomu, bio je posebno zanimljiv svim sudionicima stručnog putovanja.

Slika 1. Odlazak sudionika u posjet Muzeju Dunava – središnjem mađarskom vodnogospodarskom muzeju u Esztergomu

Problematika suživota interesa proizvodnje električne energije i ekoloških vrijednosti na istom vodotoku u isto vrijeme izoštrila su se do granica međunarodne arbitraže i suda na slučaju izgradnje hidroenergetskog sustava Gabčikovo-Nagymaros na potezu Dunavu nizvodno od Beča a uzvodno od Budimpešte. Odluka uslijed državne politike kao posljedicu imala je dugotrajne i opsežne radove na vraćanju dijela vodotoka i pripadnog područja u prvobitno stanje ili točnije, stanje blisko onomu prije početka izgradnje.

Članovi Hrvatskog hidrološkog društva sa svojim domaćinima – predstavnicima vodnogospodarskog tijela nadležnog za predmetni dio Dunava, nakon uvodnog predavanja (Slika 2), obišli su područja na kojima je uspješno završen projekt revitalizacije područja Mosony Dunava (Starog Dunava) (Slika 3), u ostvarenje kojega su uložena znatna sredstva, trud i vrijeme. Za potrebe vraćanja vode na područja  prisilno isušena skretanjem voda glavnog toka Dunava, izvedeni su mnogi hidrotehnički zahvati i izgrađen niz (hidrotehničkih) građevina koje omogućuju kontrolirano upuštanje voda u korito Starog Dunava i mrežu njegovih rukavaca pomažući tako revitalizaciju biljnih vrsta i zajednica koje su staništa mnogih životinjskih vrsta. Sustavnim monitoringom količina i kakvoće površinskih i podzemnih voda; praćenjem riječne, močvarne i šumske flore i faune, stručni tim nadzire zaštićeno područje koje nudi sportsko- rekreacijske, lovno-ribolovne i izletničke mogućnosti. Usklađujući zaštitu od velikih voda štićenih područja s plavljenjem područja stoljećima izloženih poplavi, vraćaju život Starom Dunavu, dinamikom kojom su zadovoljni samo oni koji to rade predano i s ljubavlju.

Slika 2. Predavanje o projektu revitalizacije dijela područja Mosony

Slika 3. Obilazak revitaliziranog dijela područja Mosony

 

Esztergom je povijesni mađarski grad na Dunavu u kojem su se krunili i živjeli mađarski kraljevi. Svoju bogatu povijest; višekratna ratna razaranja i obnove kroz stoljeća može zahvaliti svom strateškom i privlačnom položaju na Dunavu. U prošlosti se protezao na obje riječne obale, a danas je mostom spojen sa slovačkim gradom Šturovo. Muzej Dunava u Esztergomu smješten je u baroknoj palači u centru grada, a njegov fundus (Slika 4) primjer je kako se na relativno malom prostoru može prikazati čitav jedan skup aktivnosti vezanih za vodu i vodno gospodarstvo.

Slika 4. Eksponat iz Muzeja Dunava u Esztergomu

 

Po završetku stručnog dijela putovanja, na dan povratka, članovi društva posjetili su Višegrad na Dunavu, turistički gradić smješten u brežuljkastom dijelu Mađarske, na mjestu gdje Dunav skreće svoje korito prema jugu. Na tom je preglednom i strateškom mjestu, još od rimskih vremena stražarila vojna utvrda, koja je više puta bila porušena i potom obnavljana, a danas je turističko središte.